BOXHEAD
משחק BOXHEAD , ראשי קוביה, אומנם יותר דומים לאנשי לגו , אבל עזרו לסוכן ראש קוביה להוביל את האזרחים הכחולים לנקודה האדומה, רק הזהרו מאוייבים בדרך שלא יהרגו את האזרחים. מקשים: חצים - תזוזה, רווח - ירי , 1 -4 שינוי כלי נשק